ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλεύουμε στρατηγικά, αξιοποιούμε
χρηματοδοτήσεις, υλοποιούμε σύνθετα έργα πολιτιστικής
διαχείρισης.

Χαρτογραφούμε τις ανάγκες των πελατών μας και συστήνουμε την κατάλληλη ομάδα εργασίας από το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας για να ανταποκριθεί στις ξεχωριστές απαιτήσεις του έργου.

Διερευνούμε ποικίλους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρησιακών σχεδίων, αντλώντας από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους. Η προσέγγισή μας προσαρμόζεται με βάσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου, αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητά μας σε συγχρηματοδοτούμενα και χορηγικά προγράμματα.

Εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές, αξιοποιώντας την πολυεπίπεδη εμπειρία μας και την αποδεδειγμένη ικανότητά μας στη διαχείριση προγραμμάτων και την υλοποίηση έργων πολιτισμού.

Προτείνουμε λύσεις που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του ψηφιακού αποτυπώματος μέσω στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη, λειτουργώντας ως «διαμεσολαβητές» μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών και της ψηφιακής διασυνδεδεμένης κοινωνίας.

Ενισχύουμε τη στρατηγική και τις επιδιώξεις των πελατών μας προτείνοντάς τους δράσεις επιλέξιμες για χρηματοδότηση, τις οποίες διερευνούμε από κοινού για να εξασφαλίσουμε τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους.

Είτε ως ανάδοχοι είτε ως τεχνικοί σύμβουλοι παρακολούθησης, διασφαλίζουμε την επιτυχή υλοποίηση των έργων των πελατών μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των πολιτιστικών οργανισμών.

Τι προσφερουμε

Σχεδιάζουμε την ψηφιακή στρατηγική πολιτιστικών οργανισμών που επιβάλλεται από τις κοινωνικές αλλαγές, την ατζέντα της βιώσιμης, ψηφιακής και πράσινης Ευρώπης, τις δραστικές τεχνολογικές εξελίξεις και το αυξανόμενο αίτημα για εκδημοκρατισμό της γνώσης. Οι κύριοι στόχοι μας περιλαμβάνουν:

 • την εδραίωση της ταυτότητας του οργανισμού στον ψηφιακό πολιτιστικό χάρτη
 • την ψηφιακή διατήρηση και επιμέλεια του πολιτιστικού αποθέματος
 • την ανάπτυξη ψηφιακών ερμηνευτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων
 • την εξασφάλιση ευρείας και πολυκαναλικής διάχυσης/παρουσίας και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
 • την προσέγγιση ευρύτερου κοινού και την βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου

Διαχειριζόμαστε τα πολιτιστικά τεκμήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από την ψηφιακή διατήρηση έως την επανάχρησή τους στην ψηφιακή σφαίρα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υποδομή σε όλα τα στάδια: καταγραφή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, επιμέλεια, επεξεργασία και εμπλουτισμός των δεδομένων.

Σχεδιάζουμε μουσειολογικά και μουσειογραφικά καινοτομικές εκθέσεις, φυσικές και ψηφιακές, και προτείνουμε ερμηνευτικές λύσεις που συνδέουν τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό (phygital), έχοντας πάντοτε στόχο την μαθησιακή και ψυχαγωγική εμπειρία του επισκέπτη.

Προτείνουμε ασυνήθιστες και δημιουργικές “out of the box” ιδέες για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των πολιτιστικών οργανισμών.

Αναπτύσσουμε νέους τρόπους για την οικονομική βιωσιμότητα του πολιτιστικού οργανισμού ενισχύοντας την δημιουργικότητα και το επιχειρησιακό του πνεύμα με ψηφιακό πρόσημο.

keywords: Collection Management, Archive Management, Digitization, Documentation, Aggregation, Promotion, Digital Strategy, Digital Shift, Digital Literacy, Online Audience Development, New Revenue Streams, Sustainability, IPR issues, Open Content, Semantic Web, Digital Exhibitions, Big Data, Creative Industries, Experiential Design, GLAM, Storytelling, Internet of Things, ICT

Ο ακρογωνιαίος λίθος μιας επιτυχημένης πολιτιστικής στρατηγικής για έναν τόπο βρίσκεται στη δυναμική σύνδεση πρωτίστως μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, και κατ’ επέκταση των επισκεπτών της, με μια πλούσια γκάμα πολιτιστικών εμπειριών, προϊόντων και ευκαιριών. Ενώ οι πολιτιστικές υποδομές είναι αναμφίβολα απαραίτητες, η σημασία και ο αντίκτυπός τους έγκειται στην ενίσχυση αυτών των συνδέσεων.

Για τα στρατηγικά σχέδια τοπικής ανάπτυξης με βάση τον πολιτισμό, προτείνουμε επομένως μια ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει τρία καινοτόμα υποσυστήματα υποδομής και ανάπτυξης: το ψηφιακό αποθετήριο, την υβριδική κοινότητα και τη βιτρίνα προορισμού. Αυτά τα ψηφιακά ή υβριδικά οικοσυστήματα ενισχύουν τις συνεργασίες τόσο με τοπικούς όσο και με υπερτοπικούς φορείς και εν δυνάμει προσελκύουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις, αναζωογονώντας συνολικά την τοπική κοινωνία: από τις επιχειρήσεις έως τα πιθανά εγκαταλελειμμένα κτίρια και εγκαταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτη προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής
  • Οριοθέτηση και ανάλυση πεδίων παρεμβάσεων
  • Συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών (εγχώριων και διεθνών)
 • Χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης 
  • Καταγραφή δεδομένων ανά κατηγορία ή περιοχή και ανάλυση μεγεθών
  • Καταγραφή υφιστάμενων δραστηριοποιούμενων φορέων, προγραμμάτων και δράσεων 
  • Ανάλυση SWOT (αξιολόγηση δυνατών και αδύναμων σημείων, ευκαιριών,και απειλών)
 • Στρατηγικό σχέδιο
  • Συγκριτική αξιολόγηση – Προτεινόμενες δράσεις/τυπολογίες δράσεων
  • Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης 
  • Προτεραιοποίηση – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προτεινόμενων δράσεων 
  • Μεθοδολογία εκτίμησης αντικτύπου και βιωσιμότητας σχεδίου

Προτείνουμε νέα μοντέλα οικονομικού σχεδιασμού που συνδέουν τη δημιουργική βιομηχανία, το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, την καινοτομία και την τεχνολογία με τη στρατηγική και τη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών.

Προτρέπουμε σε συνέργειες PPPP (People-Private-Public-Partnerships). Συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα με τη συμβολή των πολιτών.

keywords: Intangible Heritage, Living Lab, Public Private People Partnership, Quadruple Helix, Regeneration, Inclusiveness, Participatory, Community, Local Growth, Cultural Tourism, Crowdsourcing

Η πολιτιστική διπλωματία περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών, τέχνης, γλώσσας και άλλων πτυχών του πολιτισμού μεταξύ των εθνών και των λαών τους με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης.

Υλοποιούμε δράσεις πολιτιστικής εξωστρέφειας σε επίπεδο οργανισμού αλλά και εθνικό:

 • αναπτύσσοντας την βικιπαιδιστική κοινότητα για την λημματογράφηση περισσότερων και ορθότερων λημμάτων στην Βικιπαίδεια αλλά και λημμάτων ελληνικής θεματικής στις αλλόγλωσσες Wikipedias
 • αναλαμβάνοντας παραγωγές και διαδραστικές εφαρμογές ειδικών συστημάτων εμβύθισης για touring exhibitions στο εξωτερικό
 • υλοποιώντας και αναπτύσσοντας κατάλληλα δεδομένα ελληνικού πολιτισμού για τις μέγα-πλατφόρμες

keywords: Public Diplomacy, Greek Language, Europeana, Wikipedia, Google Arts & Culture, Travelling Exhibitions