Οροι Χρησης

1. Εισαγωγή

1.1. Ο επισκέπτης της παρούσας σελίδας αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου https://www.postscriptum.gr.  Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων. Κατά τούτο, ο επισκέπτης παρακαλείται να διαβάσει με προσοχή τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους, σε περίπτωση περιήγησης ή χρήσης της παρούσας σελίδας.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, άρθρων και εν γένει κειμένων) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής «Εταιρεία»). Το περιεχόμενο και το υλικό αυτού του δικτυακού τόπου προστατεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναπαραγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς και με εμφανή αναφορά στην ιστοσελίδα (σε περίπτωση ηλεκτρονικής χρήσης, με χρήση υπερσυνδέσμου). Το περιεχόμενο αναπαράγεται αυτούσιο, χωρίς δηλαδή την εμφιλοχώρηση τυχόν τροποποιήσεων ή αλλοιώσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει παύση χρήσης του περιεχομένου (ενδεικτικά: διαγραφή κειμένου από ιστοσελίδα τρίτου) κατά την κρίση του, σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω όρου. Σε καμία περίπτωση δε θίγονται με κάποιο τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Περιορισμός Ευθύνης

3.1. Συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία εκ του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Ειδικότερα:

3.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά, τα ενημερωτικά δελτία – άρθρα-απόψεις) δεν σκοπεί στην παροχή τεχνικών, επαγγελματικών ή επιστημονικών συμβουλών σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Σκοπός του είναι μία πρώτη και ευσύνοπτη παρουσίαση των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία, των συνεργασιών που έχει συνάψει με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και προηγούμενων έργων που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία για τους πελάτες της. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για την καταλληλόλητα και ορθότητα της εφαρμογής των προϊόντων και υπηρεσιών της σε εκάστοτε μεμονωμένη περίπτωση. Εφιστούμε την προσοχή και συνιστούμε ιδιαιτέρως τη λήψη εξειδικευμένης και εξατομικευμένης συμβουλής, πριν την υιοθέτηση θέσεων και αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών στην περίπτωσή σας.

3.3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις και διορθώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναγκαίες διορθώσεις θα γίνονται κάθε φορά και ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι ακριβές και ελεύθερο λαθών.

3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι σύνδεσμοι από και προς την ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, καθώς η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων». Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπιστεί ή οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται αναγκαία προς λήψη, απευθύνεστε στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες φέρουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

4.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

4.2. Οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετο προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς και κατ’ επέκταση η δεσμευτικότητα των λοιπών όρων.