Δημιουργούμε
προστιθέμενη αξία στον πολιτισμό

Δημιουργούμε
προστιθέμενη
αξία στον
πολιτισμό

ΠΡΟΦΙΛ

Από το 1991 αξιοποιούμε ουσιαστικά την ψηφιακή τεχνολογία σε όλες τις διεπαφές του πολιτισμού με στόχο την ενδυνάμωση της απήχησής του και της ανάδειξης της αναπτυξιακής του δυναμικής. Αξιοποιώντας ευρέως φάσματος χρηματοδοτικά εργαλεία υποστηρίζουμε το έργο οργανισμών πολιτιστικής αναφοράς και τη σχέση τους με τις κοινότητες, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τις δημιουργικές βιομηχανίες και την οικονομία γενικότερα.