2016

Europeana Space

Europeana

Το Europeana Space είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες για τις ευρωπαϊκές δημιουργικές βιομηχανίες με μια κοινοπραξία από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και τεχνολογικούς εταίρους. Συγχρηματοδοτηθηκε από το ICT Policy Support Programme ως τμήμα του Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

Η PostScriptum συμμετείχε στο πρόγραμμα ως τεχνολογικός και επιστημονικός εταίρος. Σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Local Government Management Agency (LGMA) ανέλαβε την ανάλυση των προδιαγραφών και την ανάπτυξη των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με πηγές δεδομένων (Europeana, Wikipedia, Flicker, Technical Space).

Στόχος του Europeana Space ήταν ηαξιοποίηση της Europeana και άλλων διαδικτυακών συλλογών ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου προς όφελος των δημιουργικών βιομηχανιών, με απώτερη φιλοδοξία την παραγωγή αξίας με καινοτομικά εμπορικά μοντέλα. Το έργο συνέβαλε στην προσφοράι πρακτικών λύσεων σε μια σειρά προκλήσεων που περιορίζουν τη χρήση και την αξιοποίηση του σχετικού υλικού, όπως τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου ή ο κατακερματισμός των τεχνολογιών συγκέντρωσης και αναδιανομής περιεχομένου.

Στο Europeana Space δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά φυσικά και εικονικά περιβάλλοντα που αφορούν στην αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων (technical space), θεμάτων περιεχομένου (content space) και θεμάτων εμπορικής αξιοποίησής του με καινοτομικά μοντέλα (innovation space).

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν οδηγοί και διαδικτυακά εργαλεία για τη διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας, hackathons και εργαστήρια για να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν του παρόχους περιεχομένου, ενώ συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξουν τη δημιουργική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, μέσω μιας σειράς θεματικών πιλότων — συμπεριλαμβάνοντας την διαδραστική τηλεόραση, τη φωτογραφία, παιχνίδια, υβριδικές εκδόσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές — και της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής, διερευνήθηκαν διαφορετικά σενάρια επαναχρησιμοποίησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου με έμφαση στην Europeana.

Για κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές σχεδιάστηκε μία πιλοτική εφαρμογή (demonstrator). Η PostScriptum είχε την ευθύνη του Cavafy demonstrator, μίας εφαρμογής που στοχεύει  να διαδώσει και να κάνει προσιτό τον πλούτο του έργου του Κ. Π. Καβάφη και συγχρόνως να διερευνήσει πώς η επίδραση ψηφιακών λογοτεχνικών εφαρμογών θα μπορούσε να αυξηθεί εντός συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πλαισίων. Επιπρόσθετα, ήταν υπεύθυνη και για το Irish Tales demonstrator, εφαρμογή η οποία έχει ως στόχο να προωθήσει τον πλούτο της αφήγησης της παράδοσης της Ιρλανδίας σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πλαίσιο και, στο ευρύτερο πλαίσιο του Europeana Space, να αποδείξει τις δυνατότητες που έχει η πολιτιστική κληρονομιά όταν συμπράττει με τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο europeana-space.eu.